Disclaimer van Carth B.V.

De informatie die u verkrijgt op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De gebruiker accepteert de uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Carth voor het gebruik van deze pagina’s, deze website en/of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen en/of weergegeven. Carth heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die naar haar mening betrouwbaar geacht kunnen worden. De pagina’s/deze website omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Carth geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld als en kan niet worden opgevat als verslaggeving of consultatie, in de meest ruime zin van het woord op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies en kan en mag alleen worden gebruikt in samenhang met de diensten van een ter zake kundige professionele adviseur die over volledige en juiste kennis beschikt over de situatie van de gebruiker.

Dit is het einde van dit bestand.